สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Legal Affairs Bureau, Office of the Permanent Secretary for Interior

 

การแบ่งโครงสร้างภายในของสำนักกฎหมาย 

สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นหน่วยงานที่สูงกว่าระดับกอง เกิดการจากรวมของหน่วยงานระดับกองของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 แห่ง มารวมกัน ประกอบด้วย กองนิติการ และกองงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (กองงาน ก..และ ก..) โดยรวมภารกิจและบุคลากรของหน่วยงานทั้ง 2 กองเข้าด้วยกัน แล้วแบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย  

1. กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา
                    1.1   งานสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการจัดทำตำชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย การให้คำปรึกษา และการตอบข้อหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดี งานตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา ข้อตกลง ความร่วมมือต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย งานตรวจสอบ กลั่นกรองข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ ฯ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ฯ และงานให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
                    1.2   งานวจสอบกลั่นกรองการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อยู่ในอำนาจการวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปรือปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 งานตรวจสอบ กลั่นกรองข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ให้คำปรึกษาหรือตอบข้อหารือความรับผิดชอบทางละเมิดที่เกี่ยวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเข้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

2. กลุ่มงานร่างกฎหมาย
                    2.1   งานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
                    2.2   งานยกร่างกฎหมาย ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ร่างประกาศ หรือร่างคำสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
                    2.3   งานตรวจพิจารณาและให้ความเห็นร่างกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรมอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
                    2.4   งานศูนย์ข้อมูลกฎหมายและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย รวมทั้งงานจัดทำผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                    2.5   งานกลั่นกรองให้คำปรึกษากฎหมายเฉพาะ
                    2.6   งานปฏิบัติการตามกฎหมาย
                    2.7   งานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  

3. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
                    3.1   งานนโยบายและประสานการปฏิบัติด้านการพัฒนากฎหมายตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย งานกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการ งานการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งานประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากฎหมาย การจัดทำแผนพัฒนากฎหมายและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนากฎหมาย งานการจัดทำแผนนิติบัญญัติ ตรวจสอบ ประสานงาน รวบรวมการเสนอกฎหมาย เพื่อจัดทำแผนนิติบัญญติ
                    3.2   งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่อง การขอเพิกถอนสภาพที่ดินของรัฐ การให้สัมปทานบนที่ดินของรัฐ การพิจารณาปรับปรุงเขตเลิงใหม้ งานสัญชาติ งานให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ วินิจฉัย และตีความปัญหาข้อกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
                    4.1   งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาระบบบริหารราชการ งานงบประมาณ งานการเงิน
                    4.2   งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนัก
                    4.3   งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานบันทึกข้อมูล งานพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
                    4.4   งานตรวจสอบและกลั่นกรองคำร้อง หรือคำขอ งานตอบข้อ่รือ งานอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490

 

สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
Best veiw with 1024 x 768 pixels windowd, Text size: Smaller