กฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
 
   
กลุ่มที่ ๒ การจัดระเบียบสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ
ประเภท
ชื่อกฎหมาย
รมว.
รักษาการ
ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
Download
ติดต่อ
หน่วยงาน
ก.ม.รอง
๑.
ปว.
ฉบับที่ ๔๕ (จำกัดเวลาสำหรับการเล่นและการจำหน่ายในสถานโบลิ่ง สถานเล่นสเก็ต ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม) ลว. ๑๗ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๑๕
มท.
ปค.
 
๒.
ปว.
ฉบับที่ ๕๐ (สถานบริการ) ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๐๒
มท.
ปค.
 
๓.
ปว.
ฉบับที่ ๒๕๓ ลว.๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ กำหนดเวลาจำหน่ายสุรา (ควบคุมโภคภัณฑ์)
มท.
ปค.
 
๔.
พ.ร.ก.
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มท. กค.
ปค.
 
๕.
พ.ร.บ.
การค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙
มท. พณ.
ปค.
 
๖.
พ.ร.บ.
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
มท.
ปค.
 
๗.
พ.ร.บ.
การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
มท. กค.
ปค.
 
๘.
พ.ร.บ.
ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
มท. พณ.
ปค.
 
๙.
พ.ร.บ.
ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗
มท.
ปค.
 
๑๐.
พ.ร.บ.
ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
มท. นรม.
ปค.
 
๑๑.
พ.ร.บ.
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔
มท.
ปค.
 
๑๒.
พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พค.,มท.,ศธ.,ยธ.
ปค.
 
๑๓.
พ.ร.บ.
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
มท. สธ.
สถ.
 
๑๔.
พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 
ปค.
 
๑๕.
พ.ร.บ.
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
มท.
ปค.
 
๑๖.
พ.ร.บ.
โรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕
มท.
ปค.
 
๑๗.
พ.ร.บ.
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
มท.
ปค.
 
๑๘.
พ.ร.บ.
สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗
มท.
ปค.
 
 
  หมายเหตุ        
           
 
อักษรย่อ : ความหมาย
           
    กค.
กต.
กษ.
กห.
คค.
นรม.
พค.
พณ.
พน.
มท.
ยธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
: กระทรวงการคลัง
: กระทรวงการต่างประเทศ
: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: กระทรวงหลาโหม
: กระทรวงคมนาคม
: นายกรัฐมนตรี
: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
: กระทรวงพาณิชย์
: กระทรวงพลังงาน
: กระทรวงมหาดไทย
: กระทรวงยุติธรรม
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: กระทรวงศึกษาธิการ
: กระทรวงสาธารณสุข
: กระทรวงอุตสาหกรรม
กทม.
กปน.
กปภ.
กฟน.
กฟภ.
ทด.
ปค.
ปภ.
ยผ
สถ.
สป.
: กรุงเทพมหานคร
: การประปานครหลวง
: การประปาส่วนภูมิภาค
: การไฟฟ้านครหลวง
: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
: กรมที่ดิน
: กรมการปกครอง
: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
: กรมโยธาธิการและผังเมือง
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
           
 
 
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
ร้อยโท ธราดล ทิพยมนตรี ผู้จัดทำ e-mail: dharadol@gmail.com , Tel. 081-916-5973

Best veiw with 1024 x 768 pixels windows, Text size: Medium