กฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
 
   
กลุ่มที่ ๓ การอำนวยความเป็นธรรม

ลำดับ
ประเภท
ชื่อกฎหมาย
รมว.
รักษาการ
ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
Download
ติดต่อ
หน่วยงาน
ก.ม.รอง
๑.
ประมวลกฎหมาย
อาญา
 
ปค.
 
๒.
ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
นรม.มท. ยธ.ประธานศาลฎีกา
ปค.
 
๓.
พ.ร.บ.
การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗
มท. กต. กห. ยธ.
ปค.
 
๔.
พ.ร.บ.
การรื้อฟื้นคดีอาญาพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖
มท. กค. กห. ยธ.
ปค.
 
๕.
พ.ร.บ.
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
นรม.,กห.,มท.,ยธ.
ปค.
 
๖.
พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
มท. ยธ.
ปค.
 
๗.
พ.ร.บ.
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐
มท.,รักษาการร่วม
ปค.
 
๘.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓
มท. กต. ยธ.
ปค.
 
๙.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓
มท. กต. ยธ.
ปค.
 
๑๐.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.๒๕๔๓
มท. กต. ยธ.
ปค.
 
๑๑.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓
มท. กต. ยธ.
ปค.
 
๑๒.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓
มท. กต. ยธ.
ปค.
 
๑๓.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 มท. กต. ยธ.
ปค.
 
๑๔.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒
มท. กต. ยธ.
ปค.
 
๑๕.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑
มท. กต. ยธ.
ปค.
 
๑๖.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
มท. ยธ.
ปค.
 
๑๗.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยี่ยม พ.ศ. ๒๔๗๙
มท. กต. ยธ.
ปค.
 
๑๘.
พ.ร.บ.
ว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีบาร์และเกาะซอลอมอน ในอารักขาของอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๘๐
มท. กต. ยธ.
ปค.
 
๑๙.
พ.ร.บ.
ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
มท. ยธ.
ปค.
 
 
  หมายเหตุ  update 9/11/2555    
           
 
อักษรย่อ : ความหมาย
           
    กค.
กต.
กษ.
กห.
คค.
นรม.
พค.
พณ.
พน.
มท.
ยธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
: กระทรวงการคลัง
: กระทรวงการต่างประเทศ
: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: กระทรวงหลาโหม
: กระทรวงคมนาคม
: นายกรัฐมนตรี
: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
: กระทรวงพาณิชย์
: กระทรวงพลังงาน
: กระทรวงมหาดไทย
: กระทรวงยุติธรรม
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: กระทรวงศึกษาธิการ
: กระทรวงสาธารณสุข
: กระทรวงอุตสาหกรรม
กทม.
กปน.
กปภ.
กฟน.
กฟภ.
ทด.
ปค.
ปภ.
ยผ
สถ.
สป.
: กรุงเทพมหานคร
: การประปานครหลวง
: การประปาส่วนภูมิภาค
: การไฟฟ้านครหลวง
: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
: กรมที่ดิน
: กรมการปกครอง
: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
: กรมโยธาธิการและผังเมือง
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
           
 
 
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
ร้อยโท ธราดล ทิพยมนตรี ผู้จัดทำ e-mail: dharadol@gmail.com , Tel. 081-916-5973

Best veiw with 1024 x 768 pixels windows, Text size: Medium