การเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงานในสังกัด มท.

สำนักงานปลัด มท.

หน่วยงานระดับกรม
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
   
จังหวัด
   
หน่วยงานราชการต่าง ๆ
 
ประจำปีงบประมาณ 2556 คณะที่ 1
ค้นหาแบบ EXCEL
 ครั้งที่
วันประชุม
วาระการประชุม
รายงาน
การประชุม
หมายเหตุ
1
10/10/55

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนผู้พักและการออกหลักฐานรับมอบทะเบียนผู้พัก

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการนำอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ....

 
2
15/10/55
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
 
3
17/10/55
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. .... (พิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕)
 
4
22/10/55
ข้อหารือการดำเนินการโครงการทองผาภูมิ Wi-Fi ของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ. ....
 
5
24/10/55
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
6
29/10/55
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ..) (พิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕)  
7
31/10/55
ข้อหารือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. .... (พิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕)
รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
 
8
05/11/55
ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีการขอกู้เงินของเทศบาลเมืองอุทัยธานี  
9
07/11/55
ร่างพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ....  
10
12/11/55
ข้อหารือคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

 
11
21/11/55
ร่างแนวทางประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเคยมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมาแล้ว แต่ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ใช้ไม่ได้และประสงค์จะกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเลียบคลองสอง และซอยรามอินทรา ๑๐๙ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเสนานิเวศน์ ๒๐๐ กับถนนนาคนิวาส พ.ศ. ....
 
12
28/11/55
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ ๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  
13
03/12/55
ข้อหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท  
14
26/12/55
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการนำอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... (พิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ 62/2555 เมื่อวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555)
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนราษฎร์อุทิศกับถนนเลียบวารี พ.ศ. ....
 
15
02/01/56
ข้อหารือเรื่องการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ว ย้อนหลังตามคำพิพากษาของศาลปกครอง  
16
09/01/56
ข้อหารือขออนุมัติไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๔  
17
16/01/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลเมืองนครปฐม
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเทศบาลเมืองหนองปลิง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 
18
21/01/56
ข้อหารือความรับผิดทางละเมิด ราย นายวรชิต ปิ่นสุข
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นและการลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้แก่คนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
 
 
19
30/01/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเทศบาลตำบลศรีบัวบาน
ข้อหารือความรับผิดทางละเมิด ราย นายสุพจน์ พรมมา
 
20
06/02/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556
ร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555(ฉบับที่ .. )
 
21
13/02/56
หารือการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หารือแก้ไขบัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
 
22
20/02/56
หารือหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
23
06/03/56
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
 
24
13/03/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓
ข้อหารือความรับผิดทางละเมิด ราย นายสัมพันธ์ พูนณรงค์
ข้อหารือความรับผิดทางละเมิด ราย นายสมชาย อรุณพูลทรัพย์
 
25
20/03/56
ข้อหารือการยื่นคำร้องถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ข้อหารือขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของกำนันตำบลเมืองการุ้ง
 
26
03/04/56
ข้อหารือปัญหาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอก กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ราย นายประสิทธิ์ ลิ่มเล็ก
ข้อหารือความรับผิดทางละเมิด ราย นายบุญโชติ แก้วสุโข
 
27
10/04/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
หารือการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. .... (พิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ 63/2555 (2/2556) เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555)
 
28
24/04/56
ร่างกฎกระทรวงลดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ....
ข้อหารือการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองกรณีนายทะเบียนท้องที่อำเภอท่าเรือเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
 
29
1/05/56
หารือแนวทางการจัดทำราคาปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ข้อหารือคุณสมบัติของสมาชิกสภาเทศบาล
 
30
15/05/56
ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมเยาวชน และผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ....
 
31
22/05/56
หารือปัญหาการใช้บังคับกฎหมาย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นเทศบาลตำบลป่าไผ่
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลตำบลทุ่งสัง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นเทศบาลตำบลสนามคลี
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวหุ่ง อำเภอ ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลบัวหุ่ง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลวังยาง
 
32
29/05/56
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐)
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลตำบลควนศรี
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล กุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลกุดกว้าง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล นาตาล่วงอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตำบลนาตาล่วง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล สนามไชยอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลตำบลสนามไชย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล นาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลนาเรือง
 
33
05/06/56
หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
ขอหารือกรณีการประกาศให้เสียสัญชาติตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่
 
34
12/06/56
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านน้ำพุร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ....
ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
35
19/06/56
หารือการเสียเงินเพิ่มภาษีป้าย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลตำบลหนองแก
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลสร้างค้อ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
 
36
26/06/56
หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร (แบบ ป.๑๒)
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตำบลห้วยนาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเทศบาลตำบลบาลอ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลไร่
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลตำบลควนกลาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน
 
37
3/07/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการนำอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน อำเภอ พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลตำบลกะทูน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเทศบาลตำบลศาลาลาย
 
38
10/07/56
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลโรงช้าง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลบ้านแซว
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลโนนสวรรค์
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลยุหว่า
 
39
17/07/56
ข้อหารือการอุทธรณ์คำสั่งให้สารวัตรกำนันรายนายทองใบ เก่าแสน พ้นจากตำแหน่ง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลบ้านแม
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลบ้านผือ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลคูสะคาม
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลตำบลหนองบัว
 
40
24/07/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี
ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นเทศบาลตำบลเตราะบอน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลท่าม่วง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลหนองนกทา
 
41
31/07/56
หารือวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลตำบลสามแวง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลยางคำ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลตำบลคลองปราบ
 
42
5/08/56
ข้อหารือการขอความเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินกู้ ปี ๒๕๕๓
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลตำบลผาเสวย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นเทศบาลตำบลหาดแพง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลตำบลชะเมา
 
43
7/08/56
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
 
44
14/08/56
ข้อหารือการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลส้มป่อย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลดอยฮาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลตำบลโขมง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลธาตุ
 
45
19/08/56
ข้อหารือการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นเทศบาลตำบลมะกรูด
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลผือใหญ่
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเทศบาลตำบลเค็งใหญ่
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลตำบลมหาไชย
 
 
46
21/08/56
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลสะอาด
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลบ้านโพน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นเทศบาลตำบลท่าเรือ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นเทศบาลตำบลกุดแห่
 
47
26/08/56
ข้อหารือการรับรองปริญญา หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลนาม่อง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลตำบลโนนทอง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลสระพระ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลกงรถ
 
48
28/08/56
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเคยมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมาแล้วแต่ใบสำคัญที่อยู่ใช้ไม่ได้ และประสงค์จะกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 
49
2/09/56
ข้อหารือการยุบรวมเทศบาลและยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเกาะพะงัน
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติ (กรณีนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ได้ออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด)
 
50
4/09/56
ข้อหารืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดตั้งโรงรับจำนำ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (พิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ 48/2556 เมื่อวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556)
 
51
9/09/56
ข้อหารือเรื่องการจัดเลี้ยงตามประเพณีอันเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๑(๓) แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 
52
11/09/56
ร่างพระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
 
 
         
 
update 10/10/2556
   

 

สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 2849

E-Mail : law2555@hotmail.co.th

การใช้งาน WEB SITE ให้ได้ความสวยงาม ควรตั้งค่าความละเอียดหน้าจอที่ 1024 x 768