การเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงานในสังกัด มท.

สำนักงานปลัด มท.

หน่วยงานระดับกรม
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
   
จังหวัด
   
หน่วยงานราชการต่าง ๆ
 
ประจำปีงบประมาณ 2556 คณะที่ 2
ค้นหาแบบ EXCEL
 ครั้งที่
วันประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
รายงาน
การประชุม
หมายเหต
1
10/10/55
 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับใน ท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่ บางส่วนในท้องที่จังหวัดยโสธร
ข้อหารือการก่อสร้างที่ทำการหรืออาคารสำนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
 
2
16/10/55
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 
3
17/10/55
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ขยายเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน ๙ ฉบับ)
 
4
24/10/55
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 
5
30/10/55
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเทศบาลเมืองบางระจัน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองลำตาเสา
 
6
31/10/55
 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนฉลองกรุง พ.ศ. ....

 
7
06/11/55
ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 
8
14/11/55
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครนายก
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. ....
 
9
28/11/55
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวร ไทย-เมียนมาร์ (สะพานแห่งที่ ๑) บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมาร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว
 
10
19/12/55
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะของบริษัท อีสท์สตาร์ จำกัด เข้า-ออก และนำแร่ถ่านหินผ่านช่องทาง จุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  
11 26/12/55 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
 
12
16/01/56
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ ในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ ในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลท่าน้าว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง และตำบลกองควาย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. .....


 
13
22/01/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะ ที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิด-ปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
 
14
30/01/56
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๓.๑ และ ๓.๒ พิจารณาต่อจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕)
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..)

 
15
06/02/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวง การเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวง การเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (พิจารณาต่อจากการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ 2 ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2556)
 
16
13/02/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดราชบุรี
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
 
17
20/02/56
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ....
 
18
06/03/56
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ ขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนดำรงรักษ์กับถนนบำรุงเมือง สายเชื่อมระหว่างสายเชื่อมดังกล่าวกับถนนจักรพรรดิพงษ์ และตรอกโรงเลี้ยงเด็ก พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปให้แก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงาน และสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย
 
19
13/03/56
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง-ท่ามะเขื่อ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. .... (พิจารณาต่อจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายฯ คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓)
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 
20
20/03/56
ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลสันทราย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เป็นเทศบาลตำบลบางริ้น
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลกุดชมภู
 
21
3/04/56
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. ...
ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
22
10/04/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลขี้เหล็ก
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลป่าบง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำฉวาง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลควนโพธิ์
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรเมืองทอง และจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา เป็นเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
 
23
24/04/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (พิจารณาต่อจากการประชุม ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556)
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน พ.ศ. ....
 
24
01/05/56
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง (อ.ก.จ.โครงสร้าง)
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (อ.ก.จ.กฎหมาย)
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจริยธรรม (อ.ก.จ.วินัยและจริยธรรม)
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทียบระยะดำรงตำแหน่ง (อ.ก.จ.ด้านเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง)
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกำหนดตำแหน่งระดับสูงของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.ก.จ.กำหนดตำแหน่งระดับสูง)
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานนักกฎหมายท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.ก.จ.นักกฎหมายท้องถิ่น)
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลดอกไม้
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลตำบลบางสีทอง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลแม่แตง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลตำบลเวียง
 
25
15/05/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลตำบลนายาว
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลหนองควาย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลในเมือง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลพิชัยลำปาง และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองพิชัยลำปาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองท่าแร่ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
 
26
22/05/56
ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลสามขา
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นเทศบาลตำบลหนองไผ่
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นเทศบาลตำบลบางขลัง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลบ้านปง
 
27
29/05/56
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ ในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....
ร่างคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณ และการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
ร่างคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
 
28
05/06/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตำบลท่าพญา
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสิทธุ์ เป็นเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลเมืองชุม
 
29
12/06/56
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลวังหิน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลตำบลสวนขัน
 
30
19/06/56
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลตำบลปราสาท
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลตำบลช้างข้าม
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล แม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลแม่เงิน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลเชียงสือ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลโนนสะอาด
 
31
26/06/56
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.ก.จ. โครงสร้าง)
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (อ.ก.จ. กฎหมาย)
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจริยธรรม (อ.ก.จ. วินัยและจริยธรรม)
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทียบเวลาระยะดำรงตำแหน่ง (อ.ก.จ. ด้านเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง)
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกำหนดตำแหน่งระดับสูงของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.ก.จ. กำหนดตำแหน่งระดับสูง)
ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานนักกฎหมายท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.ก.จ. นักกฎหมายท้องถิ่น) (พิจารณาต่อจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
 
32
3/07/56
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ จังหวัดลำปาง พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
 
33
10/07/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลบุญนาคพัฒนา
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลตำบลบ้านยวด
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลตำบลเขาโจด
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลขนวน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลสว่าง
 
34
17/07/56
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (พิจารณาต่อจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)  
35
24/07/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี
ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นเทศบาลตำบลเตราะบอน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลท่าม่วง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลหนองนกทา
 
36
31/07/56
ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ...
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นเทศบาลตำบลปากกาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลไพล
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลตำบลหนองบัวบาน
 
37
6/08/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีษะเกษ เป็นเทศบาลตำบลหนองใหญ่
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลตำบลท่าชี
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแวง อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลแวง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเรือ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ห้วยเรือ
 
38
7/08/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอ นายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลตำบลนายูง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลช่องแมว
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลเชี่ยงเคี่ยน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นเทศบาลตำบลห้วยยาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลบ้านยาง
 
39
13/08/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลเชี่ยงเคี่ยน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นเทศบาลตำบลห้วยยาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลบ้านยาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลวัฒนา
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลตลาด
 
40
14/08/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลสำโรง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลพันดุง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลแม่สอย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลโซง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นเทศบาลตำบลโคกตะเคียน
 
41
20/08/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลจานแสนไชย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลตำบลหลักเมือง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลปทุมวาปี
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลตำบลบางพลับ
 
42
21/08/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลภูจองนายอย และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลภูจองนายอย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาวหนองแดง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาจาน และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาจาน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงไชย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงไชยนารายณ์ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเวียงไชยนารายณ์
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองนาคำ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขุนหาญ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมืองขุนหาญ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล แม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นเทศบาลตำบลวาปีปทุม
 
43
 27/08/56
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบคุม และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเทศบาลตำบลวังน้ำซับ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเทศบาลตำบลวังหว้า
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารตำบลนาจะหลวยอำเภอ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์การบริการส่วนตำบลภูจองนายอย และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลภูจองนายอย
 
44
 28/08/56
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามอินทรา ๑๐๙ พ.ศ. ....
 
45
 03/09/56
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ....  
46
04/09/56
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดยโสธร พ.ศ. ....  
47
10/09/56
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. .... (พิจารณาต่อจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖)  
48
11/09/56
 ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ....
         
         
update 10/10/2556
   

สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 2849

E-Mail : law2555@hotmail.co.th

การใช้งาน WEB SITE ให้ได้ความสวยงาม ควรตั้งค่าความละเอียดหน้าจอที่ 1024 x 768