สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Legal Affairs Bureau, Office of the Permanent Secretary for Interior
รายชื่อกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการและรักษาการร่วม

ข้อมูลกฎหมายในหน้านี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่วนงานราชกิจจานุเบกษา
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ลำดับ รายชื่อกฎหมาย รมว. รักษาการ ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

Download

หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน มท. ที่รับผิดชอบ

1

พ.ร.บ. เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 มท. กทม. 02-225-0475

2

พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 มท. กทม. 02-225-0475

3

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มท. กทม. 02-225-0475

4

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มท. กทม. 02-225-0475
5 พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 มท. กปน. 02-504-0094
6 พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 มท. กปน. 02-504-0094
7 พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มท. กปภ. 02-521-3418
8 พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 มท. กฟน. 02-252-7881
9 พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มท. กฟภ. 02-591-3832
10 ประมวลกฎหมายที่ดิน

มท.

ทด.

02-141-5658
11 พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542

มท.

ทด.

02-141-5658
12 พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

มท.

ทด.

02-141-5658
13 พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

มท. กค. กษ.

ทด.

02-141-5658
14 พ.ร.บ. ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

มท.

ทด.

02-141-5658
15 พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522

มท.

ทด.

02-141-5658
16 กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 มท. ปค. 02-356-9555
17 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2 หมวด 2 ส่วนที่ 2 - 3 สมาคม มูลนิธิ มท. ปค. 02-356-9555
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มท. ยธ. ปค. 02-356-9555
19 ประมวลกฎหมายอาญา มท. ยธ. ปค. 02-356-9555

20

ปว. ฉบับที่ 45 (จำกัดเวลาสำหรับการเล่นและการจำหน่ายในสถานโบลิ่ง สถานเล่นสเก็ต ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม) ลว. 17 มกราคม พ.ศ. 2515 มท. ปค. 02-356-9555
21 ปว. ฉบับที่ 68 (ควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง) ลว. 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 มท. ปค. 02-356-9555
22 พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มท. กค. ปค. 02-356-9555
23 พ.ร.บ ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 มท. นรม. ปค. 02-356-9555
24 พ.ร.บ. เพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496 มท. ปค. 02-356-9555
25 พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มท. ยธ. ปค. 02-356-9555
26 พ.ร.บ. ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มท. กค. พณ. ปค. 02-356-9555
27 พ.ร.บ. ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 มท. กห. ปค. 02-356-9555
28 พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มท. กห. ปค. 02-356-9555
29 พ.ร.บ. การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. 2530 มท. กห. ปค. 02-356-9555
30 พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มท. กษ. ปค. 02-356-9555
31 พ.ร.บ. การเนรเทศ พ.ศ. 2499 มท. ปค. 02-356-9555
32 พ.ร.บ. การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มท. กค. ปค. 02-356-9555
33 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มท. คค. ปค. 02-356-9555
34 พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489 มท. พณ. ปค. 02-356-9555
35 พ.ร.บ. การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 มท. ปค. 02-356-9555
36 พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มท. กต. ปค. 02-356-9555
37 พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มท. ศธ. ปค. 02-356-9555
38 พ.ร.บ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 มท. กต. กห. ยธ. ปค. 02-356-9555
39 พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 มท. ปค. 02-356-9555
40 พ.ร.บ. การรื้อฟื้นคดีอาญาพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มท. กค. กห. ยธ. ปค. 02-356-9555
41 พ.ร.บ. กำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 มท. ปค. 02-356-9555
42 พ.ร.บ. กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 มท. คค. ปค. 02-356-9555
43 พ.ร.บ. กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธะไมตรี ระหว่างประเทศที่สนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พ.ศ. 2488 มท. ปค. 02-356-9555
44 พ.ร.บ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503 มท. ปค. 02-356-9555
45 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มท. ปค. 02-356-9555
46 พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 มท. ปค. 02-356-9555
47 พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 มท. พณ. ปค. 02-356-9555
48 พ.ร.บ. ควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504 มท. ปค. 02-356-9555
49 พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 มท. ปค. 02-356-9555
50 พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 มท. นรม. ปค. 02-356-9555
51 พ.ร.บ. คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 มท. ปค. 02-356-9555
52 พ.ร.บ. คุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พ.ศ. 2478 มท. กห. ปค. 02-356-9555
53 พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มท. กต. ปค. 02-356-9555
54 พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มท. ปค. 02-356-9555
55 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มท. ยธ. สธ. ศธ. ปค. 02-356-9555
56 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มท. ยธ. ปค. 02-356-9555
57 พ.ร.บ. จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 มท. ปค. 02-356-9555
58 พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มท. กษ. ปค. 02-356-9555
59 พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มท. ปค. 02-356-9555
60 พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 มท. คค. ปค. 02-356-9555
61 พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มท. ปค. 02-356-9555
62 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 มท. กห. ปค. 02-356-9555
63 พ.ร.บ. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและ ครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2535 กห. และทุก กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ปค. 02-356-9555
64 พ.ร.บ. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2526 กห. และทุก กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ปค. 02-356-9555
65 พ.ร.บ. ยศและเครื่องแบบผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มท. ปค. 02-356-9555
66 พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มท. กห. ปค. 02-356-9555
67 พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มท. ปค. 02-356-9555
68 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากเปลี่ยนเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและพม่าตอนแม่น้ำสาย พ.ศ. 2483 มท. กต. ปค. 02-356-9555
69 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากเปลี่ยนเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและพม่าตอนแม่น้ำรวก พ.ศ. 2483 มท. กต. ปค. 02-356-9555
70 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตแดนระหว่างสยาม และพม่าตอนแม่น้ำปากจั่น พ.ศ. 2489 มท. กต. ปค. 02-356-9555
71 พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2543 มท. กต. ยธ. ปค. 02-356-9555
72 พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 มท. กต. ยธ. ปค. 02-356-9555
73 พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ มท. กต. ยธ. ปค. 02-356-9555
74 พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2543 มท. กต. ยธ. ปค. 02-356-9555
75 พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ พ.ศ. 2543 มท. กต. ยธ. ปค. 02-356-9555
76 พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2522 มท. กต. ยธ. ปค. 02-356-9555
77 พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2541 มท. กต. ยธ. ปค. 02-356-9555
78 พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 มท. กห. พน. ปค. 02-356-9555
79 พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 มท. กต. คค. ปค. 02-356-9555
80 พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มท. ยธ. ปค. 02-356-9555
81 พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยี่ยม พ.ศ. 2479 มท. กต. ยธ. ปค.   02-356-9555
82 พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีนาร์และ เกาะซอลอมอน ในอารักขาของอังกฤษ พ.ศ. 2480 มท. กต. ยธ. ปค. 02-356-9555
83 พ.ร.บ. วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509 มท. ปค. 02-356-9555
84 พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พ.ศ. 2485 มท. กค. ปค. 02-356-9555
85 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 มท. ปค. 02-356-9555
86 พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 มท. ปค. 02-356-9555
87 พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 มท. ปค. 02-356-9555
88 พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 มท. สธ. ปค. 02-356-9555
89 พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มท. กห. กค ปค. 02-356-9555
90 พ.ร.บ. ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามาตรา 148 (3)(4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550 กห. มท. ยธ. ศธ. สธ. ปค. 02-356-9555
 91 พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  ประธานศาลฎีกา นรม. กห. มท. ยธ. ปค. 02-356-9555
92 พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 มท. กต. พม. ปค. 02-356-9555
93 พ.ร.บ. ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 มท. กห. ปค. (ปภ.) 02-356-9555
(02-243-0028)
(02-243-4622)
94 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 มท. ปค. 02-356-9555
95 พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 มท. ปค. 02-356-9555
96 พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 มท. ปค. 02-356-9555
97 พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 นรม. กห. มท. ยธ. ปค. 02-356-9555
98 พ.ร.บ. สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. 2518 มท. กค. ปค. (สถ.) 02-356-9555
(02-241-9035)
99 พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มท. ปภ. 02-243-0028
02-243-4622
100 พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มท. ยผ. 02-299-4237
101 พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 มท. ยผ. 02-299-4237
102 พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 มท. ยผ. 02-299-4237
103 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มท. ยผ. 02-299-4237
104 พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 มท. ยผ. 02-299-4237
105 พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 มท. ยผ. 02-299-4237
106 พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มท. ยผ. 02-299-4237
107 พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ พ.ศ. 2550 พม. กค. มท. วท. รง. สธ. ยผ. 02-299-4237
108 พ.ร.บ. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 มท. สถ. 02-241-9035
109 พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มท. สถ. 02-241-9035
110 พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มท. สถ. 02-241-9035
111 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มท. นรม. กค. สถ. 02-241-9035
112 พ.ร.บ. กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 มท. กค. สถ. 02-241-9035
113 พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 มท. สถ. 02-241-9035
114 พ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มท. กค. สถ. 02-241-9035
115 พ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 มท. กค. สถ. 02-241-9035
116 พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 มท. กค. สถ. 02-241-9035
117 พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มท. สถ. 02-241-9035
118 พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มท. กค. สถ. 02-241-9035
119 พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มท. กค. สถ. 02-241-9035
120 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มท. สถ. 02-241-9035
121 พ.ร.บ. รถยนตร์ พ.ศ. 2522 มท. คค. สถ. 02-241-9035
122 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มท. สถ. 02-241-9035
123 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มท. สถ. 02-241-9035
124 พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มท. สธ. สถ. 02-241-9035
125 พ.ร.บ. รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 มท. กค. สถ. 02-241-9035
126 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มท. สถ. 02-241-9035
127 พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มท. สถ. 02-241-9035
128 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มท. สถ. 02-241-9035
129 พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มท. สถ. 02-241-9035
130 พ.ร.บ. อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 มท. สถ. 02-241-9035
131 พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มท. พค. ศธ. ยธ. พช. 02-222-9821

 

หมายเหต

1. ส่วนราชการในวงเล็บ (..) มีภารกิจคาบเกี่ยวกับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างกรมทำความตกลงกันว่าหน่วยงานใดจะรับเป็นเจ้าของเรื่อง
2. อักษรย่อ : ความหมาย
กค.
กต.
กษ.
กห.
คค.
นรม.
พค.
พณ.
พน.
มท.
ยธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
: กระทรวงการคลัง
: กระทรวงการต่างประเทศ
: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: กระทรวงหลาโหม
: กระทรวงคมนาคม
: นายกรัฐมนตรี
: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
: กระทรวงพาณิชย์
: กระทรวงพลังงาน
: กระทรวงมหาดไทย
: กระทรวงยุติธรรม
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: กระทรวงศึกษาธิการ
: กระทรวงสาธารณสุข
: กระทรวงอุตสาหกรรม
กทม.
กปน.
กปภ.
กฟน.
กฟภ.
ทด.
ปค.
ปภ.
ยผ
สถ.
สป.
: กรุงเทพมหานคร
: การประปานครหลวง
: การประปาส่วนภูมิภาค
: การไฟฟ้านครหลวง
: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
: กรมที่ดิน
: กรมการปกครอง
: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
: กรมโยธาธิการและผังเมือง
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
Best veiw with 1024 x 768 pixels windows, Text size: Smaller